Pic-1
 PDF-1
TSCD II (ولدر استریل): این مدل ولدر، از نوع استریل بوده که بوسیله تیغ های استریل خود، عمل جدا کردن سپس جوش دادن تیوب ها را بدون در نظر گرفتن خشک یا تر بودن اتصالات آن، با کیفیت بالایی به طور اتوماتیک انجام می دهد.
از کاربردهای این دستگاه می توان موارد زیر را نام برد:
    - ترکیب کردن اجزاء خون
    - تقسیم و جدا کردن اجزاء خون
    - نمونه برداری های کنترل کیفیت
    - شستشوی سلولی و فریز کردن آنها