T-Seal II (دستگاه سیل کردن تیوب ها): این وسیله با طراحی باریک و منحصر به فرد خود (فقط 7 سانتی متر ضخامت) ظرف کمتر از 3 ثانیه تیوب را با کیفیت و ضریب اطمینان بالایی سیل می کند. این سیلر، جهت کاربری های انفرادی یا چندگانه رومیزی قابل استفاده می باشد.