Reveos:
    - دستگاه پروسسور اتوماتیک خون جهت پروسه های PRP
    - جایگزین کردن روش های سنتی و دستی پروسه خون به پروسه ای اتوماتیک
    - استفاده از ست های یکسان برای خون گیری و جداسازی با دستگاه
    - تولید محصولات با کیفیت بالاتر نسبت به روشهای دستی و دستگاههای مشابه
    - صرفه جویی حدود 62 درصدی در زمان انجام پروسه
    - دارا بودن سیستم یکپارچه مدیریت دیتا
    - بدون نیاز به بالانس کردن