Blood Bags (کیسه های خون):
    - کیسه های خون کمپانی Terumo با تنوع محصولات خود، قابلیت های بسیاری در اختیار مراکز خون قرار خواهد داد.
    - این کیسه ها شامل محتوای CPDA یا CPD و SAG-M می باشد. این کیسه ها به صورت بسته های استریل انفرادی می باشد.
    - تمامی کیسه های خون Terumo از مواد سازگار با محیط زیست ساخته شده اند.

کاربرد انواع کیسه های خون Terumo در زیر عنوان شده است:
    - تکی (Single): برای جمع آوری و ذخیره whole blood
    - دوتایی (Double): برای جمع آوری و ذخیره whole blood در دو کیسه جداگانه. بطور مثال RBC و پلاسما.
    - سه تایی (Triple): برای جمع آوری و ذخیره whole blood در سه کیسه جداگانه. بطور مثال RBC و پلاسما و پلاکت.
    - چهارتایی (Quadruple): برای جمع آوری و ذخیره whole blood در چهار کیسه جداگانه. بطور مثال RBC و پلاسما و کرایوپرسیپیتیت.
    - پنج تایی (Penta bags): برای تقسیم کردن خون به چند کیسه