تاریخ: 1394/07/01 نمایش: 539 مرتبه

گروه علمی آموزشی شرکت سهند طب درمان

Transfusion of Human Platelets Treated with Mirasol Pathogen Reduction Technology Does Not Induce Acute Lung Injury in Mice
دریافت فایل PDF

کد: 499
نویسنده خبر: مدیر سایت